ИЗ ОПШТИНЕ

ПАРТНЕРСТВОМ ДО РАЗВОЈА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

ПАРТНЕРСТВОМ ДО РАЗВОЈА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У АП ВОЈВОДИНИ КРОЗ ИПАРД III ПРОГРАМ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Фонд „Европски послови“ АП Војводине и Развојни фонд Војводине су 7. децембра 2021. године формализовали своју досадашњу сарадњу закључивањем Протокола о сарадњи, који је основ за удруживање капацитета и напора ове две покрајинске институције у циљу  унапређења институционалних капацитета сагласно потребама европских интеграција, као и креирања подстицајних механизама за подршку учешћа корисника са територије АП Војводине у развојним програмима Европске уније.

С обзиром да је пољопривреда препозната као један од покретача регионалног развоја, а АП Војводина као типичан пољопривредни регион, у новој финансијској перпсективи 2021-2027,  Покрајинска влада је препознала могућности у оквиру мере 6, ИПАРД III програма Европске уније и ставила акцент на припреми и креирању оквира и ефикасних мера подршке за успешну апсорбцију средстава од стране јединица локалне самоуправе из АП Војводине у оквиру ове мере.

Имајући у виду да од укупне пољопривредне трговинске размене Србије 75% је са ЕУ, а извоз Србије у ЕУ је у 2020. достигао близу 2 милијарде евра, могућност коришћења ИПАРД III програма Европске уније је изузетно значајно са аспекта даљег одрживог развоја пољопривредног сектора у Србији. У последњим извештајима и анализама оцењено је да се Србија добро припремила за ИПАРД III програм кроз имплементацију мере улагања у руралну инфраструктуру што је значајно имајући у виду снагу пољопривреде и констатовано је да Србија испуњава критеријуме Европске уније за финансирање инфрастурктурних пројеката у селима.

У наредном периоду очекује се акредитација и усвајање програма Инструмента за претприступну помоћ у области руралног развоја за програмски период 2021-2027- ИПАРД III. Новина у ИПАРД III програму јесте Мера 6 – Инвестиције у руралну јавну инфраструктуру. Резултати спроведене анализе у овом сектору показали су да је инфраструктура у насељима у руралним подручјима у знатно лошијем стању у односу на градска насеља.

Значајни проблеми у руралним подручјима су квалитет и количина испоручене воде, велики број домаћинстава без прикључка на јавни канализациони систем, третман отпадних вода, сакупљање отпада, неразвијена мрежа локалних путева или неадекватно одржавање постојећих. Наведено ће моћи да буде финасијски подржано кроз горепоменуту меру.

Корисници Мере 6 ће имати могућност да остваре повраћај од 100% прихватљивих трошкова инвестиције.

Како ће мера заживети од 2023. године, а у циљу максималне апсорпције предвиђених бесповратних средстава, једнице локалне самоуправе, односно месне заједнице на територији АП Војводине, имају довољно времена да сагледају тренутно стање у погледу спремности пројектне документације за аплицирање са циљем унапређења руралне јавне инфрастурктуре, а што је један од приоритета за већину градова и општина у Војводини.

Покрајинска влада, Фонд „Европски послови“ АП Војводине и Развојни фонд Војводине заједно раде на припреми подстицајних мера и пружања одговарајуће подршке градовима и општинама на територији АП Војводине које ће стајати на располагању у оквиру ИПАРД III програма у циљу максималне искоришћености средстава која ће стајати на располагању у програмском периоду 2021-2027.