ИЗ ОПШТИНЕ

СА 26. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

УТВРЂЕН ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЗА 2022, ПРЕД ОДБОРНИЦИМА 20. ДЕЦЕМБРА – НОВИ ЦЕНОВНИК ЗАКУПА ВЕЗОВА НА ДУНАВЦУ ОД ЈАНУАРА – ДОНЕТ ПРАВИЛНИК О БЕСПЛАТНОМ МЕЂУМЕСНОМ ПРЕВОЗУ ПЕНЗИОНЕРА СА НАЈНИЖИМ ПРИМАЊИМА ЗА НАРЕДНУ КАЛЕНДАРСКУ ГОДИНУ

На редовној седници одржаној у среду, 15. децембра, након резматрања Нацрта Одлуке о буџету општине Ковин за 2022.годину, Нацрта закључка о финансирању рада установа јавних служби из буџета општине Ковин за 2022.годину и Нацрта кадровског плана Општинске управе Ковин, Правобранилаштва општине Ковин, буџетске инспекције и интерне ревизије за 2022. годину, уз образложења најважнијих ставки која су дали руководиоци одељења у Општинској управи, чланови Већа једногласно су утврдили предлоге поменутих одлука и прослеђују их на коначно изјашњавање и усвајање Скупштини општине Ковин, која ће се одржати на почетку наредне радне недеље, 20. децембра.

 

 

У оквиру својих надлежности, а сходно креирању целокупне „општинске касе“ за наредну годину, већници су једногласно подржали Програм и финансијски план изградње и уређивања грађевинског земљишта, расхода буџетских средстава потрошње и одржавања путева и улица на територији општине Ковин за 2022. годину; Програм и финансијски план коришћења средстава из буџета општине Ковин за заштиту животне средине у 2022.години; Програм и финансијски план заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Ковин за 2022.годину са пројекцијом за 2023. и 2024. годину; Програм мера за расподелу средстава остварених по основу накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса за 2022. годину са пројекцијом за 2023. и 2024. годину; годишњи Програм расподеле средстава намењених очувању, заштити и унапређењу стања постојећих и подизања нових шума на територији општине Ковин за 2022. годину и пројекцијом за 2023. и 2024; Програм и финансијски план коришћења средстава намењених за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на подручју општине Ковин у 2022. години са пројекцијом за 2023. и 2024. годину. Усвојени су и Програм за рад Савета за безбедност саобраћаја на путевима на територији општине Ковин за 2022. годину и Програма Савета за младе Скупштине општине Ковин за 2022. годину.

Правилник за бесплатни превоз пензионера за 2022
Ценовник везова од 01-01-2022

Већници су на 26. седници утврдили и предлоге следећих важних програма и планова који су обавеза локалне самоуправе у области здравља и заштите животне средине и то: предлог Програма контроле квалитета ваздуха на територији општине Ковин у 2022. години, затим краткорочног Акционог плана заштите квалитета ваздуха за територију општине Ковин, као и Плана јавног здравља општине Ковин за 2022. годину. О свему томе коначно ће одлучивати одборници СО Ковин на наредној седници, а изјашњаваће се и о утврђеним предлозима следећих одлука и решења: о давању сагласности на План – Програм рада Туристичке организације општине Ковин за 2022. годину и на финансијски план ове организације (укратко о најважнијим ставкама известила директорка ТОО Дивна Кирилов); о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Ковински комуналац“ Ковин за 2022. годину (већницима изнела руководилац финансија у Комуналцу, Споменка Милошевић) и на Програм пословања ЈП „Ковин-гас“ Ковин за 2022. годину (о томе и околностима испоруке гаса, актуелној ситуацији на тржишту и о салду у самом предузећу, говорио је директор Вук Вуковић); о предлогу Одлуке о измени Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта на територији општине Ковин, Одлуке о измени Одлуке о боравишној такси,  Одлуке о измени Одлуке о локалним административним таксама,  Одлуке о измени Одлуке о локалним комуналним таксама, Одлуке о изменама Одлуке о накнадама за коришћење јавних добара, Одлуке о измени одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Ковин, Одлуке о измени Одлуке о трошковима у поступцима урбанистичког планирања и изградње објекта.

Утврђен је и нови предлог Одлуке о предлогу Влади Републике Србије да донесе Одлуку о преносу права јавне својине Републике Србије у јавну својину општине Ковин за непокретности на парцелама у Ковину које користи ФК „Раднички“ Ковин (стадион, угоститељски објекат).

Пред локалном скупштином биће и разматрање једногласно утврђеног предлога Одлуке о изради Плана детаљне регулације за проширење радне зоне на део блока 120 у Ковину, као и предлога Одлуке о доношењу измена и допуна Плана генералне регулације за насељено место Ковин.

Општинско веће донело је нови Ценовник закупа везова на пристаништу у ковинском Дунавцу – цена везова увећана је за раст цена на мало према званичним подацима Републичког Завода за статистику  за период септембар 2020-септембар 2021. године, који износи 5,7%. Ценовник ступа на снагу данас, а примењиваће се од 01. јануара 2022. и можете га преузети у наставку овог извештаја.

Донет је Правилник о обезбеђивању бесплатног превоза пензионерима у међумесном саобраћају на територији општине Ковин за 2022. годину (преузмите га у пдф формату у натавку текста извештаја). Подсетимо, бесплатан превоз на територији општине имају пензинери са најнижим примањима према важећим прописима, а на основу списка републичког Фонда ПИО, који Општинска управа доставља Центру за социјални рад, где корисници остварују ово право. Решења доноси Центар за социјални рад, а пензионери добијају годишњу легитимацију за ову повластицу.

Усвојена је Одлука о избору најповољнијег понуђача за отуђење непокретности из јавне својине општине Ковин за парцеле бр. 245 и 246 К.О. Мраморак, а прихваћен је анекс II Уговора о закупу пословног простора – Апотека „Јулија нова“ Београд (у вези са проширењем закупа пословног простора – повећањем квадратуре у Мраморку).

Веће је, између осталог, дало и неколико сагласности за извођење радова и то: на захтев ЈП „Ковински комуналац“, за привремени прикључак на водоводну мрежу (на парцелама које су у јавној својини општине, у сврху реализације пројекта „Смањења додатне рањивости Рома и Ромкиња и других маргинализованих група изазване пандемијом КОВИД -19 у 18 локалних самоуправа“);  Месној заједници Делиблато ради постављања тротоара (плато испред горње школе); Месној заједници Мраморак за текуће поправке и одржавање објекта Дома културе ; Установи за спорт Ковин за постављање видео надзора на спортским објектима (све на парцели 2932 КО Ковин – зграда за спорт и физичку културу, отворени терен за мали фудбал и рукомет и отворени терен за кошарку са вештачком подлогом).

 

Обимним дневним редом било је обухваћено и неколико кадровско-мандатних решења, па се СО Ковин прослеђују на коначно усвајање утврђени предлози о разрешењу и именовању председника и чланова Локалног савета за здравље, као и о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Предшколске установе „Наша Радост“ Ковин.

 

На почетку заседања, које је водио заменик председнице Ратко Мосуровић, усвојен је записник са 25. седнице одржане 18. новембра, као и записници са телефонских седница одржаних између два редовна заседања.