ИЗ ОПШТИНЕ

СКУПШТИНА УСВОЈИЛА БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

НА 15. СЕДНИЦИ ОДРЖАНОЈ 20. ДЕЦЕМБРА, ОДБОРНИЦИ СУ ЈЕДНОГЛАСНО УСВОЈИЛИ ГЛАВНУ ФИНАНСИЈСКУ КОНСТРУКЦИЈУ ЗА НАРЕДНУ ГОДИНУ, КАСА ТЕШКА1.338.605.000 ДИНАРА

У складу са прописима и роковима у буџетском календару, Скупштина општине Ковин је на заседању одржаном у понедељак, 20. децембра 2021, усвојила Одлуку о буџету општине Ковин за 2022. годину и Закључак о финансирању рада установа јавних служби из буџета општине Ковин за 2022. годину. Одлуком су приходи од пореза на доходак, добит и капиталне добитке и пореза на имовину планирани у већем износу у односу на 2021. за 17,9% Ово, с обзиром на планирано повећање плата и пензија, као и минималне зараде у наредној години; увећање пореза на зараде планирано је и на основу новог запошљавања; порез на имовину планиран је са увећањем од 5,18%, одлуком Већа кориговане су цене пољопривредног земљишта, а очекивана је и боља наплата пореза. Надаље, таксе и накнаде које наплаћује локална самоуправа увећане су за раст цена на мало. Такође, у овој години планирана је продаја преостале три парцеле у индустријском блоку 119 и јавни позив је спроведен, али ће плаћање бити извршено почетком 2022. године. Трансфери од виших нивоа власти условљени су конкурсима републичких и покрајинских органа, а оно што је свакако очекивано, између осталог, је друга транша од 50 милиона динара из АП Војводине, за изградњу базена. Када је реч о расходима, трееба најпре рећи да се водило рачуна о законској обавези увођења родно одговорног буџетирања на основу плана за 2022. У расходе су уврштени и вишегодишњи капитални пројекти за изградњу базена и реконструкцију производне хале „Беко“. За ова два пројекта Општинско веће је донело решења о давању сагласности на вишегодишње капитално улагање. У складу са преузетим обавезама, планирана су средства у 2022. години. Такође, уврштени су предлози који су имали највише гласова у грађанској анкети „Укључи се и одлучи“: сређивање Летњег дворишта О.Ш.“Јован Јовановић Змај“ и асфалтирање путева на територији општине Ковин према листи приоритета, као и замена азбест цементних цеви полиетиленским у улицама Карађорђевој и Гробљанској у Ковину.

Одлуку о буџету за 2022, као и Грађански водич кеоз локални буџет за наступајућу годину, можете преузети на банеру Буџет, у оквиру „Буџетског портала“, иновираног система информисања на тему буџетирања, који се спроводи кроз пројекат „Унапређење транспарентности управљања јавним финансијама локалне самоуправе“ – СКГО, Општина, УНДП, а уз финансијску подршку Шведске међународне развојне агенције.

Одборници су једногласно усвојили и Кадровски план Општинске управе Ковин, Правобранилаштва општине Ковин, буџетске инспекције и интерне ревизије за 2022. годину, који можете погледати кликом ОВДЕ и на страници „Локална самоуправа“ – Документи и одлуке 2020-2024, на https://www.kovin.rs/dokumenti-i-odluke-2020-2024/

Донета су решења о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Ковински комуналац“ Ковин за 2022. годину, на Програм пословања ЈП „Ковин-гас“ Ковин за 2022. годину, као и на План – Програм рада и на финансијски план Туристичке организације општине Ковин за 2022. годину.

СО Ковин је донела Одлуку о давању сагласности да се потраживања општине Ковин конвертују у удео општине Ковин у капиталу холдинг компаније Памучни комбинат „Јумко“ а.д, Врање.

 

Одборници су једногласно донели Одлуку о измени Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта на територији општине Ковин, а ради усклађивања висине просечне цене станова новоградње према степену развијености јединица локалне самоуправе према објављеним подацима које води Републички завод за статистику – просечна цена према овој измени износи 86.231 динар. Због усклађивања са индексом потрошачких цена према званичним статистичким подацима објављеним за период септембар 2020-септембар 2021, растом у висини од 5,7%, донете су и Одлука о измени Одлуке о боравишној такси (84,50 динара дневно); Одлука о измени Одлуке о локалним административним таксама; Одлука о измени Одлуке о локалним комуналним таксама; Одлука о изменама Одлуке о накнадама за коришћење јавних добара; Одлуке о измени одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Ковин; Одлука о измени Одлуке о трошковима у поступцима урбанистичког планирања и изградње објекта.

Измене погледајте кликом ОВДЕ и на https://www.kovin.rs/dokumenti-i-odluke-2020-2024/

Донета је Одлука о доношењу измена и допуна Плана генералне регулације за насељено место Ковин. Разлог је, како се наводи у чл. 4. одлуке, разрешење уочених неслагања у предметној планској документацији са реалним стањем и актуелним потребама инвеститора, дефинисање нових намена у блоковима 71, 79, 82, 92, 109, 117 и Г….као и преиспитивање правила уређења и грађења …итд. Документ ће бити евидентиран у Централном регистру планских докумената који води ресорно министарство, а текстуални део ће бити објављен у „Службеном листу општине Ковин“.

Одборници су потом донели Одлуку о изради Плана детаљне регулације за проширење радне зоне на део блока 120 у Ковину. Приступа се изради овог плана чији је основ ПГР за Ковин, а са циљем развоја урбанистичке целине са специфичностима, побољшањем нивоа инфраструктурне опремљености, провере постојећеих капацитета изградње и побољшања услова за заштиту животне средине на предметном простору чија је основна намена радна зона.

 

Усвојена је и Одлука о предлогу Влади Републике Србије да донесе Одлуку о преносу права јавне својине Републике Србије у јавну својину општине Ковин. Акт је донет у циљу решавања имовинско-правних односа на парцелама које за своје потребе користи ФК „Раднички“ Ковин –  Општина Ковин овим прихвата пренос права јавне својине без накнаде од досадашњег носиоца, Републике Србије (пре тога, одборници су претходну одлуку на ову тему, донету на седници 2. јула 2021, ставили ван снаге, због указаних недостатака у формално-правном смислу од стране Републичке дирекције за имовину, а што је у међувремену отклоњено и усаглашено, прим. аут).

Одборници су на 15. заседању овог сазива усвојили Програм контроле квалитета ваздуха на територији општине Ковин у 2022. години, затим Краткорочни акциони план заштите квалитета ваздуха за територију општине Ковин, као и План јавног здравља општине Ковин за 2022. годину. Усвојен је и План рада Општинског штаба за ванредне ситуације за територију општине Ковин. Програме и планове поглејте кликом ОВДЕ, или у оквиру странице „Локална самоуправа“ – Документи и одлуке 2020-2024, на датом линку у оквиру овог извештаја https://www.kovin.rs/dokumenti-i-odluke-2020-2024/

 

Са функције вршиоца дужности директора установе за пружање дневних услуга социјалне заштите „Ласта“ Ковин разрешен је Милан Здравковић, дипл. економиста из Ковина, а за в.д. директора установе именована је Јована Јовашевић, мастер економисткиња из Панчева.

Донето је и ново решење о именовању председника и чланова Локалног савета  за здравље, затим о именовању чланова Управног одбора Предшколске установе „Наша Радост“ Ковин, као и о именовању председника и чланова УО и НО  „Установе за спорт“ Ковин. Претходно, донета су решења о разрешењима ових тела. Све кадровско-мандатне промене биће објављене у „Службеном листу општине Ковин“.

Одборници су на почетку заседања усвојили записник са 14. седнице, одржане  23.11.2021. године.